• SHCO

בית המשפט לא אישר ביטול חוזה במסגרת הליך חדלות הפירעון.


ההליך:

חדלת (ת"א) 26076-02-20 עו"ד ישראל בכר, נאמן לחברת עמודי שלמה אחים ידגרוב סחר בע"מ (בהפעלה זמנית) נ' בשיר ובניו בע"מ (פורסם ביום 15.4.2020).


הנושא:

חברת עמודי שלמה אחים ידגרוב סחר בע"מ עסקה עד לקריסתה במכירת אביזרי קרמיקה וכלים סניטריים. החברה החזיקה בחמש חנויות בפריסה ארצית, ובמסגרת בקשה למכירת פעילותה העסקית של החברה ביקש הנאמן לבטל אחד מחוזי השכירות של החנויות.


השורה התחתונה

בית המשפט דן בסעיף 67 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ופסק כי במקרה הנוכחי לא ניתן לאשר את ביטול הסכם השכירות. זאת, משום שהנכס בו מדובר - הגלריה של אחת החנויות - משולב בנכס אחר ולכן ביטול השכירות ביחס לגלריה בלבד ימנע מן המשכיר את האפשרות להשכירו לשוכר חלופי. בית המשפט קבע כי תועלתם של הנושים הינה שיקול חשוב, אך היא אינה חזות הכל ואף אינה מצדיקה התעלמות מהנזק שעלול להיגרם לצד שלישי על לא עוול בכפו.


להחלטה המלאה:

עוד ישראל בכר, נאמן לחברת עמודי שלמה אחי
• 568KB

4 צפיות0 תגובות