• SHCO

האם ניתן להתערב בגובה הריבית הקבועה בהלוואה חוץ בנקאית?


בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, שבחוזה הלוואה ששיעור הריבית הקבוע בו הינו כה חריג העולה כדי ריבית נשך (בנסיבות פסק הדין – ריבית הסכמית של 30% לשנה וריבית פיגורים של 56% לשנה), מדובר בחוזה הנוגד את תקנת הציבור והסוטה מכל מידה של הגינות וסבירות. בנסיבות אלה ראוי להתערב ולהפחית את שיעור הריבית, אף אם הסכם ההלוואה אינו כפוף להוראות חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993.


ע"א (מחוזי חיפה) 34193-11-19 י.ח.ד יזמות בע"מ נ' קרני (פורסם ביום 3.3.2020)

3 צפיות0 תגובות