• SHCO

לאיזו ערכאה מסורה הסמכות העניינית בתביעה נגד נושא משרה בגין גזל סוד מסחרי?

עודכן ב: 22 אפר 2020רע"א 2060/19 בית אריזה לפרחים "אביב" בע"מ נ' דניאל פנדלר (27.5.19)

בית המשפט העליון (כב' השופט גרוסקופף) קבע כי כאשר מדובר במי שמתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד, הרי שאין בהיותו נושא משרה (שאינו דירקטור) כדי להחריג את מערכת היחסים שבינו לבין החברה מגדר סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה. כאשר מדובר בעובד של החברה אשר משמש גם כדירקטור בה, הסמכות העניינית תיקבע לפי נושא התביעה. כך, למשל, אם נושא התביעה הינו תנאי עבודה או שכר, הסמכות תהיה מסורה לבית הדין לעבודה. לעומת זאת אם נושא התביעה הינו, למשל, הפרת חובת אמון או זהירות, הרי שבמקרה זה הסמכות העניינית תהיה מסורה לבית המשפט האזרחי. לקריאה נוספת...

36 צפיות0 תגובות