• SHCO

מה מעמדן של מניות המוחזקות בנאמנות לפי סעיף 102?

אחת ההטבות הנפוצות לעובדים בסטארט-אפים ובחברות טכנולוגיה היא קבלת אופציות לרכישת מניות החברה. אותן אופציות מוחזקות בדרך כלל על-ידי נאמן על מנת שהעובד יזכה להטבת מס בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס ההכנסה. בנסיבות שהאופציות מומשו ובעקבות זאת העובד זכאי למניות החברה - שעדיין מוחזקות על-ידי הנאמן - נשאלת השאלה האם העובד נחשב לבעל המניות או הנאמן?
בת.א. (מחוזי חיפה) 19042-03-18 נבון נ' סול צ'יפ בע"מ (פורסם בנבו, 16.12.2019) פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי הנאמן הוא זה שנחשב לבעל המניות ולא העובד. בית המשפט ביסס את החלטתו על שני נימוקים עיקריים: (א) החשבת העובד כבעל מניות כאשר מניותיו מוחזקות על-ידי נאמן חותרת תחת הרציונל שבבסיס ההסדר המיסויי הדוחה את תשלום המס למועד מימוש המניות; (ב) על-פי הוראות חוק החברות, בעל מניות הוא זה שרשום במרשם בעלי המניות של החברה, ובמקרה זה מדובר בנאמן.

19 צפיות0 תגובות