• SHCO

פרטי זה הכי ! - פסק דין חדש העוסק בעסקאות "Going Private"

ת"צ (מחוזי ת"א) 40404-03-16 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 4.8.20)


בפסק דין מפורט זה, המשתרע על-פני 251 עמודים, דן בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת רות רונן) בעסקת נסטלה-אסם ובסוגיית הפיכתה של חברה ציבורית לפרטית (“Going Private”) בדרך של מיזוג.


בפרט עסק בית המשפט בשאלות הבאות: (א) מהו נטל ההוכחה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה עסקת Going Private; (ב) כיצד יש לבחון את עבודתה של ועדה בלתי תלויה; ו-(ג) מהו השווי ההוגן של החברה שממנו נגזר מחיר המניה הראוי - האם מדובר בשווי החברה הנוכחי או בשווי שבעל השליטה מקווה להשיג כתוצאה מן המיזוג?


השורות התחתונות:


נטל ההוכחה

1. כאשר עסקה המתאפיינת בניגוד עניינים - לרבות עסקת Going Private - מאושרת על-ידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט שאין להם עניין אישי בעסקה, וכאשר האישור ניתן לאחר גילוי מלא לבעלי המניות, עובר נטל ההוכחה לכתפי התובע הייצוגי.


2. אין די באישור המשולש הקבוע בחוק החברות ביחס לעסקאות בעלי עניין כדי למנוע ביקורת שיפוטית על תנאי העסקה.


עבודתה של ועדה בלתי תלויה

1. כאשר תהליך העבודה של ועדה בלתי תלויה חף מפגמים, יחיל בית המשפט את כלל שיקול הדעת העסקי על תוצרי עבודה של הוועדה.


2. באם נפלו פגמים בעבודת הועדה הבלתי תלויה, אך מדובר בפגמים טכניים, בית המשפט לא ייחס להם חשיבות וסטנדרט הביקורת שיוחל הוא זה של כלל שיקול הדעת העסקי. לעומת זאת, כאשר מדובר בפגמים העולים כדי הפרת חובת האמון של חברי הוועדה, בית המשפט יתעלם מקיומה. ככל שנפלו פגמים בעבודת הוועדה העולים כדי הפרת חובת הזהירות, בבחינת פגמים הנוגעים לאפקטיביות של עבודת הוועדה, הרי שבית המשפט לא יתעלם מפירות עבודתה והעסקה תיבחן תחת סטנדרט ביקורת מקל יותר מזה של כלל ההגינות המלאה. במקרה כזה, בית המשפט ייתן משקל לעבודת הוועדה תוך בחינה מקלה של תנאי העסקה ושל השאלה האם תנאים אלה מצויים בתוך מתחם הסבירות.


3. על ועדה הדנה באישור עסקת Going Private להפגין עצמאות ואי-תלות בבעל השליטה. עליה לפעול באופן אפקטיבי להגנה על בעלי המניות, וזאת מבלי לפגוע בטובת החברה. על הוועדה להיות בעלת סמכויות מלאות, לרבות הסמכות לאשר או לדחות את העסקה, לנהל משא ומתן על תנאיה ולבחון חלופות במקרים מתאימים. על הוועדה לדרוש את כל המידע הרלבנטי לעסקה, ובמיוחד מידע שעשוי להשליך על שווי מניות החברה. על הוועדה למנות יועצים חיצוניים, כלכליים ומשפטיים, אשר יסייעו לה במלאכתה ושיהיו אף הם בלתי תלויים בבעל השליטה. על הוועדה לשמור על סודיות הדיונים, ובמיוחד על מעבר מידע לבעל השליטה. לבסוף, על הוועדה לנהל משא ומתן אמיתי שיש בו כדי לדמות הליך שוק אפקטיבי, באופן הפועל להשגת תנאי עסקה מיטביים בנסיבות העניין.


4. במקרה הנוכחי נפלו מספר פגמים משמעותיים בעבודת הוועדה. כך, למשל, הוועדה שינתה טיוטות של הפרוטוקולים שלה, ובחלק מהמקרים לא היה לכך הסבר ראוי. הוועדה לא תיעדה חלק מן הפגישות, לרבות הפגישה בין היועצים המקצועיים של הצדדים. בנוסף לכך, הוועדה לא בחנה באופן ביקורתי את השינוי בפרמיית הסיכון של אסם שבוצע על-ידי מעריך השווי, ולא הציעה הסבר לשינוי זה.


5. לאור הפגמים האמורים, לא ניתן להחיל את כלל שיקול הדעת העסקי על עבודת הוועדה. יחד עם זאת, הוועדה כן קיימה הליך יסודי ומעמיק להשאת השווי עבור בעלי מניות המיעוט. לכן, סטנדרט הביקורת שלאורו תיבחן העסקה הוא סטנדרט הביניים שבמסגרתו נשאלת השאלה האם מחיר המניה ששולם לבעלי המניות מקרב הציבור נופל בתוך מתחם הסבירות.


המחיר ההוגן

1. בחינת המחיר ההוגן בתביעה שעניינה עסקת מיזוג צריכה להתבצע כפי שנבחן השווי ההוגן בהקשר של סעד ההערכה. לפיכך, על שווי החברה להיבחן ללא רווחי הסינרגיה הצפויים לבעל השליטה כתוצאה מן המיזוג.


2. במקרה הנוכחי, בית המשפט קבע כי השווי שנקבע למניות אסם לא חרג ממתחם הסבירות. בית המשפט התבסס בקביעתו זו, בין היתר, על אינדיקציות שוק שונות שתמכו בשווי שנקבע למניות.


להחלטה המלאה

עוד ישראל בכר, נאמן לחברת עמודי שלמה אחי
• 568KB

24 צפיות0 תגובות